Badanie dobrostanu odbiorców sztuki w kontakcie ze sztuką, 2022


W celu sprawdzenia relacji pomiędzy sztuką a przemianą psychiki odbiorcy, artystka przeprowadziła badania odbiorców sztuki z użyciem psychologicznych metod, we współpracy z psychologami: dr Bogną Bartosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspertami z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna.

Zrealizowano 2 badania. Pierwsze z nich było połączone z akcją happeningową i wystawą obrazów artystki dla dedykowanej grupy 23 osób. Podczas spotkania, uczestników zaproszono do pogłębionego kontaktu ze sztuką poprzez wykorzystanie narzędzi psychologicznych (ankiety, wywiad). Badanie miało charakter jakościowo-ilościowy. Zweryfikowano w nim m.in. hipotezę o istnieniu związku pomiędzy tym, co czuje odbiorca i twórca. Drugie badanie było wyłącznie ilościowe i przeprowadzono je w grupie 76 osób przez Internet. Badanych podzielono na 2 grupy: eksperymentalną i kontrolną. Grupa eksperymentalna oglądała reprodukcje obrazów artystki, zaś grupa kontrolna miała do czynienia z bodźcem neutralnym, którym były mapy. W obu grupach badano dobrostan, analizowany na podstawie wyników kwestionariusza psychologicznego, zastosowanego przed i po.

Uzyskane wyniki w ramach każdego ze zrealizowanych badań, potwierdziły pozytywny związek kontaktu ze sztuką z dobrostanem. Stwierdzono także znaczenie szeregu czynników takich, jak np. zaangażowanie. Warto, aby zarówno artysta, jak i odbiorca byli świadomymi złożoności zachodzącej relacji. Świadomość artysty, rozwijana o kontekst psychologiczny, jak pokazuje zrealizowany projekt, jest istotna dla jego praktyki.

Opis badań znajduje się w dysertacji artystki Artysta Dla Świata. Świat Dla Artysty, w której komentuje je one z roli ich autorki i badaczki. Wyniki badań w ujęciu ściśle psychologicznym zostały przedstawione w załączonym do rozprawy raporcie psychologicznym, przygotowanym przez psychologa, we współpracy z artystką.

Fot.: Przykłady kwestionariuszy i ankiet wypełnionych przez badanych; Przebieg badania; Przebieg happeningu. Materiał własny.

Wszystko